Bireysel Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu Üyelik Sözleşmesi; “Başıbüyükyolu Cd 157/3 Maltepe İSTANBUL” adresinde mukim "Tuccar.com.tr" ile https://tuccar.com.tr alışveriş sitesine üye olmak için işbu Üyelik Sözleşmesinde yer alan şartlar ile kurallara onay veren "Üye" arasında elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir.

2. Tanımlar

“Alışveriş sitesi”: https://tuccar.com.tr isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan hizmetlerin sunulduğu internet sitesi.

“Kullanıcı”: “alışveriş sitesine erişen her gerçek veya tüzel kişi.

“Üye”: “alışveriş sitesine üye olan ve "alışveriş sitesi" dahilinde sunulan hizmetlerden belirlenen koşullar dahilinde yararlanan “Kullanıcı”.

“Üyelik”: “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı”nın, “alışveriş sitesindeki üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurması, verdiği kimlik bilgilerinin “Tuccar.com.tr” tarafından onaylanması ve bildirimi ile kazanılan statüdür. Üyelik işlemleri tamamlanmadan “Üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. “Üyelik” hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. “Üyelik” başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin “Tuccar.com.tr” tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. “Tuccar.com.tr” gerekli görmesi halinde “Üye”nin “Üyelik” statüsünü sona erdirebilir, “Üyelik”i herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı “Üyelik” başvurusunu kabul etmeyebilir.

"Üyelik Sözleşmesi": “alışveriş sitesinde yer alan şartlar ve koşullardan oluşan, kullanıcının “Üyelik Sözleşmesi”ni anladığına ve kabul ettiğine ilişkin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen elektronik sözleşme.

"Tuccar.com.tr Üyelik Hesabı": “Üye”nin "alışveriş sitesi" içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, "Üyelik”le ilgili konularda "Tuccar.com.tr"ye talepte bulunduğu, "Üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "e-posta adresi" ve "şifre" ile "alışveriş sitesi" üzerinden eriştiği "Üye"ye özel internet sayfaları bütünü.

“Tuccar.com.tr Hizmetleri” ("Hizmetler"): "alışveriş sitesi" içerisinde "Üye"nin işbu “Üyelik Sözleşmesi” içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “Tuccar.com.tr” tarafından sunulan uygulamalardır. "Tuccar.com.tr", "alışveriş sitesi" içerisinde sunulan "Hizmetler"inde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "Üye"nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar “alışveriş sitesi”nde "Üye"ye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar “alışveriş sitesi”nde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

“İçerik”: “alışveriş sitesi”nde yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.

"Tuccar.com.tr Arayüzü" : Tuccar.com.tr tarafından oluşturulan içeriğin "Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesi ve "Tuccar.com.tr Veritabanı"ından sorgulanabilmesi amacıyla "Kullanıcı”lar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları “Tuccar.com.tr”ye ait olan tasarımlar içerisinde “alışveriş sitesi” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

Tuccar.com.tr Veritabanı” : “alışveriş sitesi” dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği “Tuccar.com.tr”ye ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır.

“Hesabım” sayfası: "Üye"nin "alışveriş sitesi"nde yer alan çeşitli uygulamalardan ve "Hizmetler”den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini, tercihlerini, uygulama bazında kendisinden talep eden bilgileri girdiği, sadece "Üye" tarafından belirlenen e-posta adresi ve şifre ile erişilebilen "Üye"ye özel sayfa.

“Kişisel Veri”: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (KVKK) 3/d maddesi uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi ile KVKK m.6/1’de sayılan özel nitelikli kişisel verilerdir.

“Özel nitelikli kişisel veri”: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

3. “Üyelik Sözleşmesi”nin Konusu ve Kapsamı

İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nin konusu, "alışveriş sitesi"nde sunulan “Hizmetler”in, bu “Hizmetler”den yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. “Üyelik Sözleşmesi” "alışveriş sitesi" içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve “Hizmetler”e ilişkin “Tuccar.com.tr” tarafından yapılan tüm uyarı, bildirim, uygulama ve açıklama gibi beyanlar kapsam dâhilindedir. "Kullanıcı", işbu “Üyelik Sözleşmesi” hükümlerini kabul etmekle, "alışveriş sitesi" içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin “Tuccar.com.tr” tarafından açıklanan her türlü beyana uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4. Üyelik Şartları

4.1 "alışveriş sitesi"ne üye olabilmek için reşit olmak ve “Tuccar.com.tr” tarafından işbu “Üyelik Sözleşmesi” kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış, üyeliği askıya alınmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir.

4.2 “Tuccar.com.tr” herhangi bir zamanda gerekçe göstermeden, bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu “Üyelik Sözleşmesi”ni tek taraflı olarak feshedebilir, "Üye"nin “Üyelik”ine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. "alışveriş sitesi"nde belirtilen kurallara aykırılık halleri, “Üye”nin "Tuccar.com.tr" bilgi güvenliği sistemine risk oluşturması halleri üyeliğe son verme veya üyeliği geçici durdurma hallerindendir.

5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

5.1 "Üye"nin Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1 “Üye", “alışveriş sitesi"nde belirtilen kurallara, beyanlara, yürürlükteki tüm mevzuata ve ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, “Üyelik Sözleşmesi” hükümleri ile “alışveriş sitesi”ndeki tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir.

5.1.2 "Üye”, “Tuccar.com.tr”nin yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; “Üye”lere ait gizli/özel/kişisel veri-özel nitelikli kişisel veri/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olduğunu, bu sebeple “Tuccar.com.tr”den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

5.1.3. "Üye"lerin, “Tuccar.com.tr Üyelik Hesabı”na girişte kullandıkları "e-posta adresi" ve "şifre"nin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve münferiden kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerden saklamaları tamamen kendi sorumluluğundadır. Bu konuda ihmal veya kusurlarından dolayı diğer “Üye"lerin ve/veya “Tuccar.com.tr”in ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve/veya manevi her tür zararlardan “Üye” sorumludur.

5.1.4. "Üye", "alışveriş sitesi" dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedir. Söz konusu bilgilerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı, Tuccar.com.tr, ortaya çıkacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.

5.1.5. "Üye", "Tuccar.com.tr"in yazılı onayı olmadan işbu “Üyelik Sözleşmesi”ni veya bu “Üyelik Sözleşmesi”nin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

5.1.6. “Üye” hukuka uygun amaçlarla "alışveriş sitesi" üzerinde işlem yapabilir. "Üye"nin, "alışveriş sitesi" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.  "Üye", "Tuccar.com.tr"in ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına, kişisel verilerine tecavüz teşkil edecek nitelikteki "alışveriş sitesi" dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, başka veritabanına aktarmayacağını veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde "alışveriş sitesi"a yüklemeyeceğini; bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. "Üye"nin işbu “Üyelik Sözleşmesi” hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "alışveriş sitesi" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Tuccar.com.tr" doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.1.7. “Tuccar.com.tr”, “Üye”lerin sadece ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve “Tuccar.com.tr Arayüzü”nü kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, “Tuccar.com.tr” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine “Tuccar.com.tr” tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; "Tuccar.com.tr’in gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

5.1.8. “Üye”, üçüncü şahıslardan aldığı mal ve hizmetlerdeki ayıplarla ilgili “Tuccar.com.tr”in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili sair mevzuat kapsamındaki her türlü talep ve sorumluluğun muhatabının ilgili mal ve hizmeti satıcısına ait olduğunu ve bunlara ilişkin olarak her tür sorumluluk ve yükümlülükten “Tuccar.com.tr”i ibra ettiğini kabul ve taahhüt etmektedir. 

5.2. "Tuccar.com.tr"in Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1. "Tuccar.com.tr", işbu “Üyelik Sözleşmesi”nde bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili "Tuccar.com.tr Üyelik Hesabı" içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu “Üyelik Sözleşmesi”nde belirtilen koşullar dâhilinde yerine getirmeyi, işbu “Üyelik Sözleşmesi” kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; “Tuccar.com.tr” her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.

5.2.2. "Tuccar.com.tr", "alışveriş sitesi"nde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; "Üye"lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri "alışveriş sitesi" kullanıcıları da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. "Tuccar.com.tr", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan kullanabilir.

5.2.3. "Tuccar.com.tr", "alışveriş sitesi"ın işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, “Üyelik Sözleşmesi” koşullarına, kişisel verilerin korunmasına genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; "Tuccar.com.tr" bu mesaj ve içeriği giren "Üye"nin üyeliğine herhangi bir bildirim yapmadan son verebilir.

5.2.4. "Tuccar.com.tr"in, "Tuccar.com.tr" çalışanlarının ve yöneticilerinin, “alışveriş sitesi”nde “Üye”ler ve “Kullanıcı”lar tarafından sağlanan içeriklerin hukuka uygun olup olmadığını, gerçekliğini, doğruluğunu araştırmak ve kontrol etmek yükümlülüğü bulunmamaktadır.

6. Gizlilik Politikası

6.1 “Tuccar.com.tr”, "alışveriş sitesi"nde "Üye"lerle ilgili bilgileri işbu “Üyelik Sözleşmesi” ve Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. “Tuccar.com.tr” "Üye"lere ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşullar dâhilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

6.2. “Tuccar.com.tr”, “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaç ve kapsam dışında da “Üye” olma aşamasında talep edilen ad-soyad, telefon numarası, e-posta adresi gibi bilgileri; yürürlükte bulunan mevzuatta öngörülen koşullara tabi şekilde ve gerektiğinde ek onayları almak suretiyle sms, e-posta, site içi bilgilendirmeler ve benzeri yöntemlerle, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetleri, araştırma, pazarlama faaliyetleri ve istatistikî analizler yapmak amacıyla veya gerektiğinde “Üye” ile temas kurmak için kullanabilir.

6.3. “Üye” kişisel veri teşkil edebilecek ve kendisi tarafından alışveriş sitesine girilen verileri “Tuccar.com.tr” tarafından “alışveriş sitesi”nin fonksiyonlarının kullandırılması ve yukarıda sayılan amaçlarla toplamaktadır. “Üye” bu verilerin toplanmasının, işlenmesinin ve aktarılmasının öncelikle “Tuccar.com.tr” sisteminin işleyebilmesinin zorunlu bir unsuru olduğunu, aksi takdirde alışveriş sitesi’nden sunulan hizmetlerden ve özelliklerden yararlanmalarının mümkün olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. “Üye” işbu sözleşmedeki kişisel verilerin kullanımı ile ilgili olarak işbu sözleşmede belirtilmiş olan amaçlar doğrultusunda ve/veya “alışveriş sitesi”nin fonksiyonlarının kullanılabilmesi için kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve aktarılmasına açık rızasıyla muvafakat verdiğini kabul ve beyan eder.

7. “Üyelik Sözleşmesi” Değişiklikleri

"Tuccar.com.tr", tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu “Üyelik Sözleşmesi”ni uygun göreceği herhangi bir zamanda "alışveriş sitesi"nde yayınlayarak değiştirebilir. İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nin değişen hükümleri, “alışveriş sitesi”nde yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanarak yürürlüğe girecek, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu “Üyelik Sözleşmesi”, "Üye"nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

8. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Tuccar.com.tr" işbu “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Tuccar.com.tr" için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Tuccar.com.tr"den herhangi bir ad altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "Tuccar.com.tr"in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

10. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu “Üyelik Sözleşmesi” dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere doğrudan Türk İç Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11. "Tuccar.com.tr" Kayıtlarının Geçerliliği

"Üye", işbu “Üyelik Sözleşmesi”nden doğabilecek ihtilaflarda "Tuccar.com.tr"in kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini,"Tuccar.com.tr"i yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

12. Yürürlük

İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nde yer alan kurallar ve şartlar, "Üye"nin elektronik olarak onay vermesi ile elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir. “Üyelik Sözleşmesi”nin herhangi bir hükmünün geçersizliği, mevzuata aykırılığı veya uygulanabilir olmaması sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.

Toptan salamura yaprak whosale canned grape leaf nikadu